Politike zaštite osobnih podataka

UVODNE INFORMACIJE


Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.


Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.


U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovim Politikama o zaštiti osobnih podataka pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.


Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

VODITELJI OBRADE


Sukladno uvodnoj odredbi (37) i članku 4. Uredbe više pravnih subjekata može činiti grupu poduzetnika u vidu zaštite osobnih podataka. S obzirom na međusobnu poslovnu suradnju i organizaciju poslovanja ove zajedničke Politike zaštite osobnih podataka donose društva koja u vidu zaštite osobnih podataka čine grupu poduzetnika, a čine je sljedeći voditelji obrade:


VMD GRUPA d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 23646043087, tel: +385 1 6065 222;


VMD PROJEKT d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 27759665315, tel: +385 1 6065 222;


VMD SERVIS d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 93830136269, tel: +385 1 6065 222;


VMD MODEL d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 61472246713, tel: +385 1 6065 222;


VMD STANDARD d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 00002050928, tel: +385 1 6065 222;


NIKMARK d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 68755851941, tel: +385 1 6065 222;


IVAMIL d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 68673298345, tel: +385 1 6065 222;


RIVERSIDE GOLF ZAGREB d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 13671084943, tel: +385 1 6065 222;


GOLF CENTAR BIOGRAD d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 02090656335, tel: +385 1 6065 222 i


ELONA NEKRETNINE d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 84048107094, tel: +385 1 6065 222.


Sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, pojedina naša društva u određenim slučajevima kao zajednički voditelji obrađuju osobne podatke, pri čemu su zajednički odredila svrhe i načine obrade, a sve temeljem zajedničke poslovne suradnje, organizacije poslovanja, s osnova pružanja neke zajedničke usluge ili legitimnog interesa pojedinog društva ili treće osobe. Neovisno o međusobnom dogovoru zajedničkih voditelja obrade o odgovornosti pri obradi osobnih podataka, Vi kao ispitanik imate pravo ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA


Naša društva su sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka imenovala zajedničkog službenika za zaštitu podataka.


Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na:


e-mail adresu: zastitapodataka@vmdgrupa.hr;


adresu: Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, n. r. Službenika za zaštitu podataka.

SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU


Naša društva kao voditelji obrade štite Vašu privatnost i u okviru svog poslovanja obrađuju samo one podatke, bilo da su dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, koji su nužni radi:

 • izvršenja ugovora ili radnji koje prethode sklapanju ugovora (primjerice radi izvršenja ugovora o kupoprodaji sa svim pravima i obvezama koje iz istog proizlaze, ugovora o zakupu, ugovora o upravljanju nekretninom i dr.);

 • zadovoljenja legitimnih interesa – osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja legitimnih interesa (primjerice ispunjenja Vaših zahtjeva koje nam upućujete kao klijenti, odgovaranja na Vaše upite i reklamacije, radi zaštite osoba i imovine, naplate tražbina i dr.);

 • poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti naša društva moraju se obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza (primjerice poduzimanje svih potrebnih radnji za ispunjenje zakonskih obveza našeg društva kao upravitelja nekretnine, ispunjenje obveza temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina, ispunjenje radno-pravnih obveza i dr.);

 • obrade osobnih podataka u posebne svrhe ili više posebnih svrha (izvan svih gore navedenih svrha i pravnih osnova) koje su opisane privolom, nakon što zaprimimo Vašu privolu.

Ako bismo Vaše osobne podatke obrađivali u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo Vam informacije o takvoj drugoj svrsi te Vam dati sve relevantne informacije o obradi.

OSOBNI PODACI KOJE OBRAĐUJEMO


Naša društva obrađuju samo one Vaše osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje gore navedenih svrha obrade i to temeljem navedenih pravnih osnova.


U okviru našeg poslovanja primarno obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • podaci o kupcima – ime, prezime, adresa stanovanja (prebivalište/boravište), OIB, e-mail, broj telefona/broj mobitela, površine i ostali podaci o nekretnini, odnosno posebnim dijelovima nekretnine koji su predmet kupoprodaje, broj računa i ostali povezani podaci za vršenje plaćanja vezano za predmetnu kupoprodaju, kontakt fizičke osobe u pravnoj osobi kupca;

 • podaci o najmoprimcima i zakupnicima – ime, prezime, adresa stanovanja (prebivalište/boravište), OIB, e-mail, broj telefona/broj mobitela, površine i ostali podaci o nekretnini, odnosno posebnim dijelovima nekretnine koji su predmet najma/zakupa, broj računa i ostali povezani podaci za vršenje plaćanja vezano za zakup, kontakt fizičke osobe u pravnoj osobi zakupnika;

 • podaci o suvlasnicima i drugim ovlaštenicima na nekretninama kojima upravlja naše društvo – ime, prezime, adresa stanovanja (prebivalište/boravište), OIB, e-mail, broj telefona/broj mobitela, površine i ostali podaci o nekretnini, odnosno posebnim dijelovima nekretnine u odnosu na koje se vrši upravljanje, broj računa i ostali povezani podaci za vršenje plaćanja vezano za pričuvu, kontakt fizičke osobe u pravnoj osobi suvlasnika/ovlaštenika nekretnine;

 • podaci o poslovnim suradnicima – ime, prezime, adresa, OIB, e-mail, broj telefona/broj mobitela, broj računa i ostali povezani podaci za vršenje plaćanja u okviru poslovne suradnje, kontakt podaci fizičke osobe u pravnoj osobi;

 • podaci o zaposlenicima – ime, prezime, adresa stanovanja (prebivalište/boravište), OIB, JMBG, datum rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, stručna sprema, podaci o stažu, ime roditelja, e-mail, broj telefona/broj mobitela, broj djece i ostali podaci potrebni za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, podaci o bankovnom računu vezano za isplatu plaće, podaci o bolovanju, korištenju rodiljnog i roditeljskog dopusta, te ostali podaci o radnom odnosu (primjerice trajanje i dr.).

Informacija o drugim kategorijama Vaših osobnih podataka koje naša društva obrađuju vezano za određeni pravni posao, uslugu, zakonsku obvezu i dr. bit će Vam pružena prilikom prikupljanja predmetnih osobnih podataka.


Vi niste dužni nama pružiti Vaše osobne podatke, no imajte na umu da u slučaju uskrate Vaših osobnih podataka potrebnih za sklapanje ugovora, odnosno ispunjenje ugovorne ili zakonske obveze, ispunjenje legitimnog interesa, odnosno nužnih za ispunjenje Vašeg zahtjeva koji ste nam uputili, nećemo biti u mogućnosti stupiti u ugovorni odnos, odnosno ispuniti naše ugovorne i zakonske obveze, odnosno nećemo biti i u mogućnosti ispuniti Vaš zahtjev.

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA


Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koje su obrađivani, osim ako za dulje čuvanje ne postoji osnova u određenom propisu ili opravdanom interesu (primjerice za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka).


Ako se obrada vrši temeljem Vaše privole, Vi u svakom trenutku možete povući privolu pisanim putem na e-mail adresu zastitapodataka@vmdgrupa.hr, odnosno slanjem zahtjeva našem društvu na adresu Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, n. r. Službenika za zaštitu podataka .


Povlačenje privole ne utječe na zakonitost izvršene obrade podataka do trenutka povlačenja. Nakon eventualnog povlačenja privole više se neće obrađivati Vaši osobni podaci, osim ako se obrada ne vrši temeljem druge zakonite osnove.

PRIMATELJI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA


Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici naših društava te druge osobe koje su s osnove zakonskih i drugih važećih propisa, ugovornih odredaba, Vaše privole, te s druge zakonite osnove, ovlaštene primiti Vaše osobne podatke. Trećim neovlaštenim osobama nećemo priopćiti, odnosno učiniti dostupnim Vaše osobne podatke.


Sva društva naše grupe poduzetnika u smislu zaštite osobnih podataka imaju legitimni interes za međusobni prijenos Vaših osobnih podataka, sve s obzirom na organizacijsku strukturu poslovanja, pogotovo u vidu obrade podataka zaposlenika i klijenata.


Primite na znanja da se kao primatelji Vaših osobnih podataka u svakom slučaju mogu pojaviti i

 • pružatelji usluga, kao izvršitelji obrade, koje smo angažirali kao naše poslovne partnere (primjerice društvo koje nam pruža IT podršku – GETIM d.o.o. ili dr., društvo koje nam pruža računovodstvena programska rješenja – IRATA d.o.o. ili dr., društva izvođači pojedinih radova i dr.);

 • pružatelji usluga i drugi pravni subjekti kojima se prosljeđuju podaci kako bismo ispunili ugovorne obveze, odnosno ispunili Vaše zahtjeve kao našeg klijenta, a koji su postavljeni izvan samog ugovornog odnosa (primjerice, u svrhu prijenosa režija VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP ELEKTRA d.o.o., HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., u svrhu realizacije kredita za kupnju nekretnine koja je predmet kupoprodaje mogu se pojaviti kreditne institucije, zatim društvo za zaštitu osoba i imovine – SECURITAS HRVATSKA d.o.o. ili dr., HRVATSKI GOLF SAVEZ, osiguravajuća društva i dr.);

 • nadležna državna i druga tijela u okviru ispunjenja ugovornih ili zakonskih prava i obveza (primjerice zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda u svrhu provedbe uknjižbe založnog prava kreditne institucije u okviru realizacije kredita kupca ili u svrhu uknjižbe prava vlasništva na ime i korist kupca, javni bilježnik i/ili Financijska agencija u okviru ovršnih postupaka, odnosno prisilne naplate dugovanja, sudovi u okviru ovršnih i svih drugih postupaka ostvarivanja tražbina, Porezna uprava i dr.);

 • drugi subjekti temeljem zakonite osnove.

Informacije o određenim kategorijama primatelja Vaših podataka, ako nisu gore navedene, bit će Vam pružene prilikom prikupljanja Vaših osobnih podataka ili naknadno, sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA


U svakom trenutku možete se obratiti našim društvima kao voditeljima obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, na kontakt adrese našeg službenika za zaštitu podataka koje su navedene ranije u tekstu.


Vaša prava obuhvaćaju:

 • pravo na pristup – možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima, razdoblju pohrane te ostalim pravima sukladno članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka;

 • pravo na ispravak – možete zatražiti ispravak svojih osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, između ostalog i dajući dodatnu izjavu;

 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (primjerice ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom na temelju prava EU-a ili na temelju propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni). Ovime Vas obavještavamo da društva ne smiju izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa, za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

 • pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, pa tako na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.;

 • pravo na prenosivost podataka – ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dali u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu ili prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci izravno prenesu drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo;

 • pravo na prigovor – u bilo kojem trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade temeljem legitimnih interesa društava ili treće strane;

 • pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu .

PONUDA STANOVA